Pierrot heeft privacy volgens AVG geregeld

Terug naar overzicht

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Stichting Pierrot

heeft de Privacy van haar deelnemers op onderstaande wijze geregeld.

Welke gegevens worden vastgelegd

De Stichting Pierrot legt NAW-gegevens, telefoonnummers, email adressen en geboortedata van deelnemers vast.

Dit is noodzakelijk voor het bepalen van de identiteit en het verzenden van informatie, papieren en digitale post.

De geboorte datum wordt vastgelegd voor het vieren van de verjaardagen en voor leeftijdsregistratie ten behoeve

van ons beleid. Adres, contactgegevens en mailadressen van ouders, verzorgers en/of woonvoorziening worden

vastgelegd ten behoeve van contact bij vragen of bijzonderheden en voor het verzenden van de

contributiefacturen.

De Stichting Pierrot vraagt middels een aanmeldformulier naar relevante medische gegevens,

zoals beperkingen, informatie rondom gedrag en gebruik van hulpmiddelen en medicatie.

Wie kan deze gegevens inzien

Alleen het bestuur heeft toegang tot alle vastgelegde persoonsgegevens, de coördinator/dansleidster van een

groep heeft uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemers uit die betreffende groep, inclusief de

relevante medische gegevens. Alle vrijwilligers van Stichting Pierrot zijn verplicht tot het tekenen van een

geheimhoudingsverklaring.

Gebruik en publicatie van Foto’s en of video’s

Pierrot is trots op haar activiteiten en laat die graag aan de buitenwereld zien. Dit doen we door foto’s en video’s op

onze website en sociale media te plaatsen. Ook wordt het beeldmateriaal soms gebruikt voor promotie doeleinden.

Stichting Pierrot gaat uiteraard zeer zorgvuldig om met dit materiaal en zullen nooit materiaal gebruiken die de

deelnemer kan schaden.

In onze aanmeldformulieren wordt hier voor toestemming gevraagd. Deze toestemming geldt uitsluitend

voor foto’s of video’s die door de stichting Pierrot worden gemaakt of in onze opdracht worden gemaakt.

Stichting Pierrot kan niet voorkomen dat sommige deelnemers foto’s of video’s maken , maar wij vragen

onze deelnemers wel terughoudend te zijn met het publiceren daarvan op sociale media.

Gegevens inzien, wijzigen of corrigeren

 De deelnemer heeft recht op inzage en correctie: u kunt opvragen welke gegevens er van u bekend zijn,

waar deze voor worden gebruikt en door wie. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens te laten

corrigeren.

 De deelnemer heeft recht op verwijdering van uw gegevens. De gegevens worden na beëindiging van het

lidmaatschap nog 3 jaar bewaard, tenzij u een verzoek doet om deze gegevens per direct te verwijderen.

Deze bewaartermijn geldt niet voor foto’s. U kunt wel een verzoek doen om foto’s te laten verwijderen

waarop u herkenbaar in beeld bent,

 De deelnemer heeft recht om uw persoonsgegevens te ontvangen zodat u ze vervolgens kunt overdragen

aan een andere organisatie.

Voor vragen rondom dit onderwerp kunt u contact opnemen met Adolf Hanekamp, Secretaris van de Stichting

Pierrot.

Deze website is met liefde ontworpen en ontwikkeld door Martijn de Frankrijker